VILLKOR OCH RESEGARANTI

RESEGARANTI

Rootsandrocks har ställt resegaranti till kammarkollegiet i enlighet med paketreselagen. Reseföretag som marknadsför och säljer paketresor, är förpliktigade att ställa en säkerhet överstigande samtliga kunders inbetalningar. Denna skyldighet har t.ex. inte företag som endast säljer en flygbiljett eller ett hotellboende. Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenär vid händelse av att en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin.

 

VILLKOR 

Bokning

Din bokning är giltig först när Vi tagit emot din betalning av bokningsavgiften. Om inte betalningen av bokningsavgiften genomförs direkt vid bokningstillfället, eller inkommer inom överenskommen tid har Vi inget ansvar för eventuella avbokningar eller att du kan förlora din plats på resan. Bokningen gäller under förutsättning att även slutfakturan betalas i tid, enligt dessa villkor.

Ålder

Genom att boka försäkrar jag att jag är över 18 år, alternativt har målsmans godkännande. 

Betalning

Resan betalas i två steg. Vid bokning får Resenären ett mail med information om hur betalning av anmälningsavgiften skall göras. Bokningsavgiften motsvarar en första delbetalning av totalsumman för resan. Storleken på bokningsavgiften presenteras i det mail som skickas ut vid bokning. Resterande summa skickas ut på faktura och skall senast betalas 45 dagar innan avresa. Det är Resenärens ansvar att själv hålla koll på att denna faktura blir betald. Är ej fakturan betald i tid kommer påminnelseavgift att utgå. Är ej fakturan betalad 7 dagar innan avfärd äger Vi rätten av neka Resenären tillträde till resan, dock kommer Vi fortsatt ha fodran på Resenären för hela beloppet.

Anger Resenären en kampanjkod vid bokning dras eventuell rabatt på slutfakturan. 

Antal deltagare

Olika resor kan ha olika minimiantal deltagare. Skulle minimiantalet deltagare inte uppfyllas 60 dagar innan avfärd har Vi rätt att ställa in resan. Hela resans belopp betalas då tillbaka.

Avbokning

Resenären har rätt att avboka resa utan att uppge speciell anledning. Vid avbokning utgår en avbokningsavgift på 3000 kr (förutom vid avbokning inom 20 dagar före avresa, se villkor nedan). Utöver avbokningsavgift tillkommer även följande kostnader till följd av avbokning, beroende på vid vilken tidpunkt avbokningen sker.

Vid avbokning tidigare än 40 dagar före avresa
Vid avbokning tidigare än 40 dagar före avresa ska Resenären betala bokningsavgiften för både resa och eventuella tillval (vilket innebär att redan betald bokningsavgift ej återbetalas). 

Vid avbokning 30-40 dagar före avresa
Vid avbokning 30-40 dagar före avresa, ska Resenären erlägga 30% av resans totala pris inklusive eventuella tillval, dock lägst bokningsavgiften. I de fall då slutbetalning för resan redan är gjord vid denna tidpunkt kommer en kreditfaktura justerat för betalning av 30% av resans totala pris.

Vid avbokning 20-30 dagar innan avresa
Vid avbokning 20-30 dagar före avresa, ska Resenären erlägga 50% av resans totala pris inklusive eventuella tillval. I de fall då slutbetalning för resan redan är gjord vid denna tidpunkt kommer en kreditfaktura justerat för betalning av 50% av resans totala pris samt avbokningsavgiften à 3000 kr att skickas ut.

Vid avbokning inom 20 dagar före avresa
Vid avbokning inom 20 dagar före avresa, ska Resenären betala hela resans pris inklusive eventuella tillval. Ingen ytterligare faktura kommer skickas förutsatt att ordinarie faktura för slutbetalning av resan är betald.

Poängteras bör att då kostnader utgår för Resenär vid avbokning p.g.a. sjukdom eller skada (exempelvis då bokningsavgiften inte betalas tillbaka) så kompenseras vanligen detta av Resenärens försäkringsbolag via hemförsäkringen. Kolla upp vad som gäller för just ditt försäkringsbolag innan resan. Huvudregeln är att vare sig Resenär eller att Vi ska drabbas av ekonomisk skada vid oförutsedd händelse, detta är försäkringsbolagens roll och ansvar.

Ombokning

Kan Resenären ej följa med på inbokad resa p.g.a. skada, sjukdom eller övrig anledning kan ombokning ske till senare tillfälle, beroende på platstillgång. Ombokning kan dock ej garanteras. Möjlighet finns också att omboka till helt annat resmål och behålla bokningsavgiften tillgodo. Ombokning måste ske senast 90 dagar innan avfärd. Vid ombokning behöver Resenären oavsett datum för den nya resan erlägga slutbetalning 30 dagar innan avfärd för den ursprungliga bokningens avfärdsdatum. Vid ombokning utgår en administrationsavgift av 2000 kr. Denna kostnad ska täcka motsvarade summa Vi betalar våra underleverantörer för ändring samt för handhavandet av ärendet.

Resenärens rätt att överlåta avtalet

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste senast 30 dagar före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.. Vid överlåtelse utgår en administration- och ändringsavgift av 2000 kr. Denna kostnad ska täcka motsvarade summa Vi betalar våra underleverantörer för ändring samt för handhavandet av ärendet.

Ändrade villkor

Resenären får frånträda avtalet, om Vi inte fullgör vårt åtagande och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Resenären. Om Vi avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, skall Vi underrätta Resenären snarast och därvid lämna besked om Resenärens rätt att frånträda avtalet.

Ändring av dagsprogram

Vi äger rätt att ändra dagsprogrammet både innan samt under aktuell resa. Anledningar till att ändra dagsprogrammet kan exempelvis vara:

 • Dåligt väder med risk för deltagarnas säkerhet
 • Förändrad politisk situation
 • Aktuell hälsostatus på gruppen eller individuella deltagare

Skulle dagsprogrammet ändras kommer Vi göra allt för att den nya planen ska motsvarade ursprungsplanen i så stor utsträckning som möjligt.

Öppet köp

Paketresor är undantagna ångerrätten enligt lagen om köp via distans. Detta innebär att det ej är öppet köp på resor köpt av Oss, oavsett betalsätt och inköpsställe om inte annat avtalats.

Ersättning

Vi kommer ej att ersätta förseningar eller kostnader som uppstår på grund av följande:

 1. Force major (inbegriper krig och konflikter, naturkatastrofer m.m.)
 2. Försenad ankomst till startpunkt för aktivitet, på grund av till exempel försenade flyg, oväder eller annan händelse som ligger utanför Vår kontroll.
 3. Olycksfall eller sjukdom före, under eller efter aktivitet.
 4. Dödsfall till följd av sjukdom eller olycka.
 5. Väderförhållanden som omöjliggör aktiviteter i planerat aktivitetsområde och/eller vissa områden som måste passeras för att nå överenskommen slutdestination.
 6. Försenad hemkomst från aktivitet på grund av oförutsedd händelse utanför Vår kontroll.
 7. Strömavbrott
 8. Ev. följdkostnader i tredje hand för Resenären i samband med misslyckad leverans av transport.
 9. Förlorat bagage.
 10. Evakuering på grund av sjukdom eller skada.

Även här bör det poängteras att det är Resenärens försäkringsbolags uppgift att ersätta kostnader för ovan uppkomna situationer. Vare sig Resenären eller Vi ska drabbas av dessa kostnader.

Prisändringar

Priset får ändras endast på grund av kostnadsökningar som beror på:

 1. Ändringar i transportkostnader.
 2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.
 3. Prisändringar för nationalparksavgifter eller andra tillstånd.
 4. Valutaförändringar i de länder Våra leverantörer verkar i.

Dock får ej priset höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Skulle priset ändras avsevärt har Resenär rätt att avboka resan. Vad en avsevärd ändring är avgörs från fall till fall. På samma sätt ska priset sänkas om Vi får lägre kostnader för resan.

Tidtabellsändringar

Som Resenär är du själv skyldig att kontrollera flygtider för dit- och hemresa (det kan förekomma förändringar med kort varsel).

Reklamationsfrist

Reklamation skall skriftligen framställas till oss via e-post senast 30 dagar efter sista dagen på researrangemang anordnat av Oss.

Resenärens ansvar

Det är Resenärens ansvar att ta del av dessa bokningsvillkor före köpet. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Vid betalning av bokningsavgiften blir bokningen giltig och Resenären godkänner därmed också dessa villkor.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om Resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som Resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol

Stäng meny